Benjumea Arias, Martha, Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia